Quick Reference:

HTML Cheatsheet
Speciale Karacters
Kleurcodes

Referenties   

Speciale karakters


Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
 
‘    links enkel aanhalingsteken
’    rechts enkel aanhalingsteken
‚    enkel low-9 quote
“    linkse dubbel quote
”    rechtse dubbel quote
„    dubbele lage-9 quote
†    kruis
‡    dubbel kruis
‰    pro mille teken
‹    linkse pijl aanhalingsteken
›    rechte pijl aanhalingsteken
♠    zwarte schuppen
♣    zwarte klaveren
♥    zwarte harten
♦    zwarte ruiten
‾    bovenlijn
←    linkse pijl
↑    pijl die naar boven wijst
→    rechtse pijl
↓    pijl die naar beneden wijst
™    trademark teken
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
 
�-

ongebruikt
	 horizontale tab

 nieuwe lijn
 ongebruikt
  spatie
! !   uitroepteken
" " "   dubbel aanhalingsteken
# #   nummer teken
$ $   dollar teken
% %   percent teken
& & &   ampersand
' '   apostrophe
( (   links haakje
) )   rechts haakje
* *   asterisk
+ +   plus teken
, ,   komma
- -   splitsingsteken
. .   punt
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
 
⁄ / /   slash
0-
9
nummers 0-9
: :   dubbele punt
&#59; ;   puntkomma
&lt; &#60; <   kleiner-dan teken
&#61; =   gelijk-aan teken
&gt; &#62; >   groter-dan teken
&#63; ?   vraagteken
&#64; @   at teken
&#65;-
&#90;
bovenkast letters A-Z
&#91; [   links vierkant haakje
&#92; \   backslash
&#93; ]   rechts vierkant haakje
&#94; ^   circonflex
&#95; _   underscore
&#96; `   grave accent
&#97;-
&#122;
onderkast letters a-z
&#123; {   linkse accolade
&#124; |   vertikale streep
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
&#125; }   rechtse accolade
&#126; ~   tilde
&#127;-
&#149;
ongebruikt
&ndash; &#150;    en dash
&mdash; &#151;    em dash
&#152;-
&#159;
ongebruikt
&nbsp; &#160;     niet-brekende spatie
&iexcl; &#161; ¡   omgekeerd uitroepteken
&cent; &#162; ¢   cent teken
&euro; &#8364; euro teken
&pound; &#163; £   pond sterling
&curren; &#164; ¤   algemeen munt teken
&yen; &#165; ¥   yen teken
&brvbar; or &brkbar; &#166; ¦   gebroken vertikale streep
&sect; &#167; §   sectie teken
&uml; or &die; &#168; ¨   umlaut
&copy; &#169; ©   copyright
&ordf; &#170; ª   vrouwelijk ordinaal
&laquo; &#171; «   linkse dubbele pijlquote
&not; &#172; ¬   'not' teken
&shy; &#173; ­   zachte splitsing
&reg; &#174; ®   geregistreerd handelsmerk
&macr; or &hibar; &#175; ¯   macron accent
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
&deg; &#176; °   graden teken
&plusmn; &#177; ±   plus of min
&sup2; &#178; ²   superscript twee
&sup3; &#179; ³   superscript drie
&acute; &#180; ´   acute accent
&micro; &#181; µ   micro teken
&para; &#182;    paragraaf teken
&middot; &#183; ·   midden punt
&cedil; &#184; ¸   cedille
&sup1; &#185; ¹   superscript een
&ordm; &#186; º   mannelijk ordinaal
&raquo; &#187; »   rechtse dubbele pijl aanhalingsteken
&frac14; &#188; ¼   een-vierde
&frac12; &#189; ½   een-tweede
&frac34; &#190; ¾   drie-vierde
&iquest; &#191; ¿   omgekeerd vraagteken
&Agrave; &#192; À   bovenkast A, grave accent
&Aacute; &#193; Á   bovenkast A, acute accent
&Acirc; &#194;    bovenkast A, circonflex accent
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
&Atilde; &#195; à  bovenkast A, tilde
&Auml; &#196; Ä   bovenkast A, umlaut
&Aring; &#197; Å   bovenkast A, ring
&AElig; &#198; Æ   bovenkast AE
&Ccedil; &#199; Ç   bovenkast C, cedille
&Egrave; &#200; È   bovenkast E, grave accent
&Eacute; &#201; É   bovenkast E, acute accent
&Ecirc; &#202; Ê   bovenkast E, circonflex accent
&Euml; &#203; Ë   bovenkast E, umlaut
&Igrave; &#204; Ì   bovenkast I, grave accent
&Iacute; &#205; Í   bovenkast I, acute accent
&Icirc; &#206; Π  bovenkast I, circonflex accent
&Iuml; &#207; Ï   bovenkast I, umlaut
&ETH; &#208; Р  bovenkast Eth, Icelandic
&Ntilde; &#209; Ñ   bovenkast N, tilde
&Ograve; &#210; Ò   bovenkast O, grave accent
&Oacute; &#211; Ó   bovenkast O, acute accent
&Ocirc; &#212; Ô   bovenkast O, circonflex accent
&Otilde; &#213; Õ   bovenkast O, tilde
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
&Ouml; &#214; Ö   bovenkast O, umlaut
&times; &#215; ×   multiplication teken
&Oslash; &#216; Ø   bovenkast O, slash
&Ugrave; &#217; Ù   bovenkast U, grave accent
&Uacute; &#218; Ú   bovenkast U, acute accent
&Ucirc; &#219; Û   bovenkast U, circonflex accent
&Uuml; &#220; Ü   bovenkast U, umlaut
&Yacute; &#221; Ý   bovenkast Y, acute accent
&THORN; &#222; Þ   bovenkast THORN, Icelandic
&szlig; &#223; ß   onderkast sharps, German
&agrave; &#224; à   onderkast a, grave accent
&aacute; &#225; á   onderkast a, acute accent
&acirc; &#226; â   onderkast a, circonflex accent
&atilde; &#227; ã   onderkast a, tilde
&auml; &#228; ä   onderkast a, umlaut
&aring; &#229; å   onderkast a, ring
&aelig; &#230; æ   onderkast ae
&ccedil; &#231; ç   onderkast c, cedille
&egrave; &#232; è   onderkast e, grave accent
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
&eacute; &#233; é   onderkast e, acute accent
&ecirc; &#234; ê   onderkast e, circonflex accent
&euml; &#235; ë   onderkast e, umlaut
&igrave; &#236; ì   onderkast i, grave accent
&iacute; &#237; í   onderkast i, acute accent
&icirc; &#238; î   onderkast i, circonflex accent
&iuml; &#239; ï   onderkast i, umlaut
&eth; &#240; ð   onderkast eth, Icelandic
&ntilde; &#241; ñ   onderkast n, tilde
&ograve; &#242; ò   onderkast o, grave accent
&oacute; &#243; ó   onderkast o, acute accent
&ocirc; &#244; ô   onderkast o, circonflex accent
&otilde; &#245; õ   onderkast o, tilde
&ouml; &#246; ö   onderkast o, umlaut
&divide; &#247; ÷   division teken
&oslash; &#248; ø   onderkast o, slash
&ugrave; &#249; ù   onderkast u, grave accent
&uacute; &#250; ú   onderkast u, acute accent
&ucirc; &#251; û   onderkast u, circonflex accent
 
Naamcode Nummercode Weergave Beschrijving
&uuml; &#252; ü   onderkast u, umlaut
&yacute; &#253; ý   onderkast y, acute accent
&thorn; &#254; þ   onderkast thorn, Ijslands
&yuml; &#255; ÿ   onderkast y, umlaut