Genealogie
Familie van Erp


VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN

aldr.
attest.
begr.
bel.
burgemr.
coh.
dg.
dr.
erfd.
g.
geb.
ged.
h.
heemr.
j.d.
j.g.
lidm.
m.
mogel.
otr.
test.
tr. 1e
verm.
waarsch.
wed.
wednr.
zn.
aldaar
attestatie
begraven
belijdenis
burgemeester
cohier
doopgetuige
dochter
erfdeling
gemeten
geboren
gedoopt
hond
heemraad
jonge dochter
jong gezel
lidmaat
morgen
mogelijk
ondertrouwt
testeert
1e huwelijk
vermeld
waarschijnlijk
weduwe
weduwnaar
zoon

Afkortingen in stamboomonderzoek

Bijzondere Afkortingen
! 1700in leven in 1700
/ 1750de stad in 1750
!Cité, stad
çgecremeerd
‡>begraven op ereveld,
o†doodgeboren
oogehuwd
ooondertrouw
†† tak uitgestorven
(o) onwettig geboren
(*)onwettig geboren
o/ogescheiden, ook
o/ounion libre, vrij huwelijk
)(gescheiden
*geboren
*†doodgeboren
/1700vermeld voor 1700
/1750avant, voor 1750
?twijfelachtig, onzeker, dubieus
[]begraven
~gedoopt
++ tak uitgestorven
= gedoopt
10bre december
1700/ vermeld na 1700
1750/après, na 1750
7breseptember
8breoktober
9brenovember
Xbredecember

Afkortingen op de Burgerlijkstandkaart, ook wel persoonskaart of PK.

A, a ambtshalve
A.Apostolische Gemeente
A.E. Anglicaans-Episcopale Kerk
A.I. Afgescheiden Israëlitische Gemeente
a.i.ambtshalve ingeschreven
AKaparte kaart (van de betr. persoon)
Arr.Rb. Arrondissementsrechtbank
B.D. buitengewoon dienstplichtig
B.S.Burgerlijke Stand
C, C1, C2 bij controle gebleken
C.A.Christelijk Afgescheiden Gemeente
C.E. Christelijk Evangelische Gemeente
C.G.Christelijk Gereformeerde Kerk
Contr. bij controle gebleken
D (gewoon) dienstplichtig
D, dochter
D. Doopsgezinde Gemeente
D.E.Duitse Evangelische Gemeente
Dvdochter van
E.B. Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
E.L.Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
E.P. Engelse Presbyteriaanse Gemeente
G.D. gewoon dienstplichtig
G.G. Gemeente van Gedoopte Christenen
G.G.Gereformeerde Gemeente
G.K. Gereformeerde Kerken
G.K. Gestichtskaart
G.O.K. Gereformeerde Gemeente onder het Kruis
Geen Geen kerkgenootschap of vereniging metgodsdienstig doel
Gev. B.S. geverifieerd in Burgerlijke Stand
h, huisvrouw
H. hoofd (in kolom beroep / bedrijf)
H.A. Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
H.A.E.A. Hersteld Apostolische Zendings-gemeente in de Eenheid der Apostelen
H.K.hulpkaart
H.L. Hersteld Evangelisch Luthersch Kerk-genootschap
HL ? onbekend
hv huisvrouw van
i, inwonend
I.R. invaliditeitsrente
inw. inwonend
l.g. laatste gemeente van inwoning
L.H. Leger des Heils
L.S. Landstorm
N (+ datum in potlood) ? onbekend, nagezien/gecontroleerd?
N.D. niet dienstplichtig
N.H. Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap
N.I. Nederlands Israëlitisch Kergenootschap
N.Zb. Nederlandsche Zionistenbond
O ondergeschikte (in kol. beroep / bedrijf)
O.C., O.R. Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (Oud Katholiek)
O.G. Oud-Gereformeerde Gemeente
O.G.K. Oud-Gereformeerde Kerk
O.R. ouderdomsrente (+ nummer en kantoor van toekenning)
P pensioen
P.I. Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
P.P. pensioen van het ABP
Pers. persoonskaart aangelegd (1939 )
PK persoonskaart aangelegd (1939)
R. Remonstrantse Broederschap
R.K. Rooms Katholiek Kerkgenootschap
S scheiding
S. Schotse Gemeente
Shv gescheiden huisvrouw van
T scheiding van tafel en bed na 5 jaar
Th.V. Theosophische Vereniging
Tvgd toeziend voogd
V.G. Vrije Gereformeerde Gemeente
v.o. (w.) vertrokken onbekend waarheen
v.o.c. vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij controle
Vbl. Rg. Verblijfregister
VD Vreemdelingendienst
VT volkstelling, b.v. (19)20 / (19)21
W. Waalse Gemeente
z zoon
Z. Zendingsgemeente
Z.A. Nederlandse Vereeniging van Zevende-dags-Adventisten
Z.a. ? onbekend
Z.R. Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet.
zv zoon van
New Ga ook eens op deze genealogische site's kijken New

Home

NedStat NedStat TopStat TopStat

(laatste update 25.02.2004 10:57 )

Eventuele aanvullingen of opmerkingen graag een E-mail naar de Webmaster

1996-2011 Van Erp WebDesign


New Copyright textbestand New Privacyverklaring New Contact formulier New Hulp gevraagd New Waarschuwing New Bronnen New