[Online versie van het artikel 'De hardleerse heraut', door Nico Plomp, verschenen in Genealogie / Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie 5 (1999) 3-4]De Rotterdamse boekhandelaar F. van P., eigenaar van de eenmanszaak 'De Heraut Antiquariaat Boekhandel', is ongetwijfeld de meest becritiseerde leverancier van genealogisch en heraldisch materiaal - of wat daar voor door moet gaan.

Negen keer besteedden wij eerder in Mededelingen Centraal Bureau voor Genealogie en Genealogie aandacht aan klachten daarover. Ook andere genealogische bladen, couranten, de Consumentengids en het TV-programma Ook dat nog brachten waarschuwingen. Maar nog altijd zijn er blijkbaar zoveel kopers dat 'De Heraut' zijn praktijken voortzet.

Daarmee riskeert de eigenaar van 'De Heraut' een flinke geldboete. Op 29 juli 1997 werd hij bij arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage in hoger beroep veroordeeld tot een boete van vijfentwintigduizend gulden (subsidiair 130 dagen hechtenis), waarvan vijftienduizend gulden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Het Hof achtte bewezen dat hij zich in de jaren 1993 en 1994 (op die periode had het rechercheonderzoek betrekking) schuldig had gemaakt aan oplichting. Hij had de gedupeerden door 'listige kunstgrepen' en 'een samenweefsel van verdichtsels' bewogen tot betaling voor 'een fictief familiewapen, althans een wapen dat niet (specifiek) op hun geslacht betrekking had' en 'een geslachtsbeschrijving met fictieve gegevens en/of niet (specifiek) op het geslacht van de gedupeerden betrekking hebbende gegevens'.

Tijdens het zojuist genoemde onderzoek handelde Van P. onder de naam 'Louters Antiquariaat Boekhandel'. Later werden de praktijken onder de naam 'Heraldica' voortgezet en vervolgens onder de naam 'De Heraut Antiquariaat Boekhandel'.

In 1997 berichtten wij in het septembernummer van Genealogie over de veroordeling van Van P. door het Hof, in december dat de levering hervat was; vrijwel steeds naar het oude recept. In november 1997 waren families met de letter B aangeschreven. Eind 1998 was de letter G in behandeling.

Een pakket van 'De Heraut' bevat drie onderdelen:

1. een 'geslachtsbeschrijving' bestaande uit losse genealogische gegevens op de familienaam van de cliënt en een lijst van namen en adressen van naamgenoten (telefoonabonnees);

2. een afbeelding in kleur van een 'familiewapen' op de naam van de cliënt;

3. een 'boekwerkje over genealogie en heraldiek'.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de geleverde genealogische gegevens in de meeste gevallen die ons onder ogen kwamen grotendeels onjuist zijn, en dat het wapen in de meeste van die gevallen in werkelijkheid door een andere familie werd gevoerd.

De Leeuwarder Courant van 9 december 1998 bracht een interview met de 77-jarige Korry Greijdanus uit Dokkum. De heer Greijdanus bezit het lijvige boek Het geslacht Greydanus. Het telt bijna duidend bladzijden en werd in 1933 samengesteld door Ir. M.R. Idema Greidanus. Iedere Greidannus/Greijdanus die toen leefde staat erin, ook de heer Greijdanus uit Dokkum. Desondanks hoopte hij aan de aanbieding van 'De Heraut' aanvullingen over te houden.

Tot zijn verrassing kreeg hij een geheel 'nieuw' wapen in plaats van het aloude Greijdanus-wapen en genealogische gegevens over Greijdanussen in plaatsen als Oud-Beijerland en Hillegersberg; naamgenoten die nooit hadden bestaan. Navraag leerde hem hoe de werkwijze van 'De Heraut' is. 'Pure oplichting' noemde Greijdanus het in het interview. Verontwaardigd liet hij aangifte doen bij de politie, omdat hij vond 'dat de man opnieuw moet worden aangepakt'.

Onze collega Rob van Drie nam na ontvangst van zo'n aanbieding in juli 1998 ook de proef op de som. Ook hij kreeg het wapen van een andere familie; in dit geval van de Hollandse familie Hofman, zoals dat afgebeeld staat in de Planches bij het Armorial Général door J.B. Rietstap.

De 'genealogische gegevens' bleken overgenomen te zijn uit de International Genealogical Index (IGI). Blijkbaar (slordig) overgetijpt en bovendien gemanipuleerd, want behalve gegevens Van Drie bleken ook gegevens Drie, Driessen, Drent, Drenth en Van Dreumel te zijn overgenomen, waarbij deze namen waren veranderd in Van Drie.

Regelmatig krijgen zowel het Centraal Bureau voor Genealogie als de Nederlandse Genealogische Vereniging van gedupeerden toegezonden wat zij geleverd kregen.

De heer H.L.J. van der Grinten zond ons zijn in november 1998 geleverde pakket. Hij bleek als wapen Van der Grinten het familiewapen Van Persijn gekregen te hebben, ontleend aan het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien door A.A. Vorsterman van Oyen (Groningen 1885-1890). Ook de aan hem geleverde 'genealogische gegevens' vonden wij terug in de International Genealogical Index (IGI), op o.a. de namen Grievink, Gritter en Grivel.

De heer H. Gons, die zelf onderzoek had gedaan waardoor hij zijn genealogie tot 1617 kon terugvoeren, had gelijke ervaringen. Hij bestelde uitsluitend de genealogische gegevens, die betrekking bleken te hebben op personen met de namen Groen, Groet, Groot, Glin, v.d. Glint etc.

In het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 14 (1999) bericht Drs. W. Doreleijers over zijn ervaringen. Van de 137 personen met zijn naam waarover 'De Heraut' gegevens leverde bleek er niet één werkelijk zo te heten. In de bronnen heetten deze personen van den Doorslag, Doorschot, Dorenweert etc. Op zijn vraag aan de leverancier hoe dit te rijmen was met de door deze beweerde 'zorgvuldige samenstelling van genealogische producten' kwam uiteraard geen bevredigend antwoord.


Waarschuwing 2 Dhr. Theo van Erp uit Driebergen, is zeer ver gevorderd met zijn online stamboom, erg leuk allemaal ware het niet zo dat hij is begonnen met de gegevens van mijn site te kopieeren ergens in de jaren 90, heb ik geen problemen mee, alleen daar zaten nogal wat fouten in, welke nu nog steeds in zijn gegevens staan! Ik heb nooit een e-mail of wat dan ook gezien van Theo, nu staat er met grote letters op zijn site dat gebruik van gegevens alleen is toegestaan met bronvermelding? Verder niets dan lof voor zijn werk, elke bijdrage aan onderzoek naar onze voorouders draag ik een warm hart toe.

New Ga ook eens op deze genealogische site's kijken New

Home

NedStat  NedStat   TopStat  TopStat

(laatste update 24.02.2007 21:03 )

Eventuele aanvullingen of opmerkingen graag een E-mail naar de Webmaster

© 1996-2011 Van Erp WebDesign


New Copyright textbestand New Privacyverklaring New Contact formulier New Hulp gevraagd New Waarschuwing New Bronnen New