Tak 1

De oudste bekende tak van de familie van Erp

Leo van Erp, van 's Hertogenbosch van 1382 tot 1386. Walther van Erp, (Gauthier) was kanunnik van de adellijke abdij van Sint. Gertrudis in Leuven, en stierf in 1310, naar het rapport van Jacobs, geschiedt schrijver van het klooster. Hij had een groot aandeel in de wederopbouw van de gebouwen en bijgebouwen.

Lucas van Erp, was prior van deze abdij in 1381; Leo van Erp, een familielid, volgde hem op, en stierf als dertiende abt in 1402. De baron Le Roy heeft ons zijn grafopschrift bewaard:

HIC SEPULTUM EST CORPUS VENERANDI PATRIS DOMINI LEONII DE ERPE PREPOSITI HUIUS MAHASTERII, QUI SUO LAUDABILE REGIMINE FUNDAVIT UNAM QUOTIDIAHAM MISSAM PER CONVENTUM CELEBRANDAM PRO AVUNCULIS SUIS COLLATERALIBUS ET DECESSIT A( a HATIVITATE DOMINI MCCCCII (Grand théatre sacré,p.108)

(Hier ligt begraven het lichaam van onze lofwaardige Vader de Heer Leo van Erp, die onder zijn roemvol bestuur een dagelijkse fundatiemis heeft ingesteld voor zijn ooms van weerszijden, en stierf in het jaar 1402 van de geboorte des Heren.)

In de lijst van leenheren en leengoederen van Brabant, opgemaakt in 1312, vinden we de melding van Leo van Erp, zoon van Boudewijn van Erp, die in bezit was van de landen van Stroetbolle, te Sint Oedenrode, dat bij Erp ligt. Deze vermelding vinden we ook in het "Latijnsboek" dat Mr.Galesloot gepubliceerd heeft naar een kopie van het jaar 1350, en vermeerderd met opgaven van sinds 1312. (Boek der leenheren van Jan III, hertog van Brabant.)

Deze Leo van Erp nu, had een zoon, Lucas van Erp, die de vader was van Willem van Erp genoemd van Bobnagel, die Stroethove beheerde na 1375. Hij had waarschijnlijk afstammelingen waaraan hij zijn leen overdroeg, want we vinden het terug op 6 april 1479 in het bezit van Jan van Erp, echtgenoot van Agnes van Sompeke. (Archief van het federale hof van Brabant.) Het "Latijnsboek" levert ons nu nog de volgende afstamming: Leo van Erp, waarvan de vrouw, Elizabeth, verklaart, dat haar man wegens ziekte zijn leenhulde niet had kunnen doen. (blz.37) Hij schijnt de vader te zijn geweest van:

1. Gerlach van Erp, zoon van wijlen Leo van Erp, die het goed in Tenbruggen beheert, gelegen in Aerle-Beke, (blz.85)

2. Jan van Erp, zoon van Leo van Erp, die de landen van Rissingen beheert te Sint Oedenrode, (blz.168) en schijnt als zoon gehad te hebben:

a. Lucas van Erp, zoon van Jan van Erp, die een rente beurt van 23 pond op de eigendommen te Utenhoute (in Sint Oedenrode), (blz.197) en de molen van Coeveringen, eveneens te Sint Oedenrode. (blz.198)

b. Leo van Erp, zoon van wijlen Jan van Erp, die 24 morgen land bezit, Rossumhoeve genaamd, in Hove.

3. Lucas van Erp, zoon van Leo van Erp; die de eigendommen van Ten-Boelaer beheert, men vindt dit nog lang in het bezit van de familie, evenals een goed van drie denarien en kapoenen tot een waarde van acht pond. Hij bezit ook het landgoed van Rissingen, te Sint Oedenrode, dat hij gekocht heeft van Henri van Eyck (blz.195).

Hij was de vader van:

a. Rutger van Erp, die de eigendommen van zijn vader bekomt op 28 april 1348.

b. Piet van Erp , zoon van Lucas van Erp, die de goederen van Hauveld en Meghelake verkrijgt, waarschijnlijk te Veghel. (Er is een leemte in de registers). Zijn zoon heet Louis van Erp, vermeld in het "Spechtboek", een register jonger dan het "Latijnsboek", en bezit een deel van het landgoed Meghelaken.

c. Leo van Erp, zoon van Lucas van Erp, die 10 ? weiland verkrijgt op 28 april 1348.

4. PIET van Erp, zoon van Leo van Erp, die het goed van Langveld verkrijgt in Veghel, en als zoon had een zekere LOUIS van Erp, die de goederen te Veghel bezit voor een deel, waaronder Langveld, cum omnibus domibus - met alle huizen.

==============================================================

Tak 1a

==============================================================

Lucas van Erp wordt aangehaald in een scabinale acte van Leuven, van 20 augustus 1409, als gestorven, en vader zijnde van: Gerlach (Geerling) van Erp, hij leefde niet meer op 26 maart 1426, zijn vrouw, Catharina van Stakenborch, dochter van Willem van Stakenborch (die een zoon was van Willem van Stakenborch en van Mechtilde de Hertoghe), en van Amelberghe van Uden,(X) gaf hem de volgende kinderen:

1. Catharina van Erp, gehuwd met Nicolaas van Brakel.

2. Christina van Erp, gehuwd met Gerard van der Aa. De afstammelingen van deze twee zusters verdelen de bezittingen met andere nazaten van Willem de Hertoghe, (schepen van Brussel in 1352 en 1356) door acte getekend door de Schepenen van deze stad op 8 mei 1480. Heel het genealogische gedeelte is gepubliceerd door Goethals in de genealogie van de familie T'Serclaes, tweede tak van Cruyckenburg. Gerlach van Erp zou nog een derde kind gehad hebben, een zoon, Lucas van Erp, aangehaald in 1414 en 1430, die de vader geweest schijnt te zijn van Margaretha van Erp, gehuwd met Jan van Porckel. Hun nakomelingen worden niet vermeld in de verdelingsacte waarover zoëven sprake was. In diezelfde tijd ontmoeten we nog een zekere Ida van Erp, weduwe van Jan Monix, die op 10 november 1479 het leen van Oisterwyck kocht, met de dorpen Haeren, Belvoren, Udenhout, Enschot, Eische, Berckel, Helvoirt en het kasteel van Weidenborck. (reg. van het feodale hof van Brabant, in het rijksarchief in 's Hertogenbosch) Zij stierf in 1502. (1)

I. Lucas van Erp, afstammeling van een der voornoemde Erpen, bezat de windmolen te Schijndel, bij Veghel, of anders gezegd van Coeveringhen en Cobberinghen, en tevens het versterkte huis, "het 's Hertoghen-huys", in Sint Oeden-Rode,: "Lucas van Erp houdt een huys genaamd des Hertoghenhuys in Sinte Ode-Rode, nevens de kerck, mette Borckgreght daeromgaende ende toebehorende". (Archief van het feodale Hof van Brabant, reg.20) We weten dat hij een zoon had, n.l.:

II. Jan van Erp, volgde zijn vader op in zijn lenen, en liet onder andere kinderen na:

a. Willem van Erp, die het leen van zijn vader overnam toen die stierf in 1465. (n.l. dat van Sint Oedenrode).

b. Lucas van Erp, die in hetzelfde jaar de windmolen overnam.

c. Elizabeth van Erp, die twee voorgenoemde bezittingen overnam op 21 juni 1470 en die huwde met Collaert van Lynden, genaamd Muynhem. Dit echtpaar wordt genoemd de 22 november 1479. Op die datum verkopen ze een grondcijns van zes goud-guldens, verbonden aan een weiland van twee "bonniers" ( = 2 maal 1 HA.40 are), te Mylenberg. (Cartulaire van de Abdij van Munster te Roermond).


New Ga ook eens op deze genealogische site's kijken New

Home

NedStat  NedStat   TopStat  TopStat

(laatste update 24.02.2004 20:03 )

Eventuele aanvullingen of opmerkingen graag een E-mail naar de Webmaster

© 1996-2011 Van Erp WebDesign


New Copyright textbestand New Privacyverklaring New Contact formulier New Hulp gevraagd New Waarschuwing New Bronnen New