Terry van Erp Timmerservice

Allround onderhouds en timmerbedrijf

artikel 1

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Handelend onder de naam Terry van Erp Timmerservice, gevestigd en kantoorhoudende te Geertruidenberg.

Wederpartij: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege Terry van Erp Timmerservice producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

artikel 2

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Terry van Erp Timmerservice, alsmede op de tussen Terry van Erp Timmerservice en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden door Terry van Erp Timmerservice wanneer dan ook toegepast of toegestaan, dienen steeds als slechts incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden.

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de wederpartij van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door Terry van Erp Timmerservice uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.

Artikel 3

Aanbiedingen
Een aanbieding van Terry van Erp Timmerservice wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel Terry van Erp Timmerservice de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Terry van Erp Timmerservice en de wederpartij kan (gaan) duiden, kan de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4

Aanvaarding
Een overeenkomst komt tot stand tussen Terry van Erp Timmerservice en de wederpartij indien de wederpartij een aanbieding van Terry van Erp Timmerservice per e-mail of per fax of anderszins schriftelijk accepteert.

Artikel 5

Prijs
Alle prijzen zijn vanaf 1 december 2001 uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De wederpartij is de prijs verschuldigd die Terry van Erp Timmerservice in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de wederpartij heeft medegedeeld.
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Terry van Erp Timmerservice, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Terry van Erp Timmerservice zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Terry van Erp Timmerservice niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, verklaart de wederpartij zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Terry van Erp Timmerservice aan de wederpartij middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

artikel 6

Aflevering
De door Terry van Erp Timmerservice (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens Terry van Erp Timmerservice, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Terry van Erp Timmerservice.

Terry van Erp Timmerservice behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).

Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Terry van Erp Timmerservice niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Terry van Erp Timmerservice gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de wederpartij daartoe door Terry van Erp Timmerservice in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Terry van Erp Timmerservice om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door Terry van Erp Timmerservice voortduurt, door de wederpartij van Terry van Erp Timmerservice geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Terry van Erp Timmerservice gerechtigd is van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij.

artikel 7

Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door Terry van Erp Timmerservice, zonder dat Terry van Erp Timmerservice hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

artikel 8

Betaling
Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Terry van Erp Timmerservice aangewezen bank- of girorekening. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de koopsom bij vooruitbetaling verschuldigd.
De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen.
Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

artikel 9

Aansprakelijkheid
Terry van Erp Timmerservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege Terry van Erp Timmerservice van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door Terry van Erp Timmerservice ingeschakelde derden, tenzij Terry van Erp Timmerservice opzet of grove schuld kan worden verweten.

Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is Terry van Erp Timmerservice in ieder geval nimmer aansprakelijk:

voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is; voor schade veroorzaakt door medewerkers van Terry van Erp Timmerservice en/of door haar ingeschakeld derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10.

In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de wederpartij door het verzuim van Terry van Erp Timmerservice geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door Terry van Erp Timmerservice dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van Terry van Erp Timmerservice uitdrukkelijk beperkt tot maximaal een kwart van de door hem aan de wederpartij in rekening te brengen prijs.

artikel 10

Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Terry van Erp Timmerservice niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Terry van Erp Timmerservice door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Terry van Erp Timmerservice;
c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Terry van Erp Timmerservice toe of van Terry van Erp Timmerservice naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

2. Terry van Erp Timmerservice heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Terry van Erp Timmerservice opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4. Indien Terry van Erp Timmerservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Terry van Erp Timmerservice gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

artikel 11

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde zaken wordt door Terry van Erp Timmerservice uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Terry van Erp Timmerservice berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Terry van Erp Timmerservice:
de zaken aan Terry van Erp Timmerservice ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Terry van Erp Timmerservice of aan de door Terry van Erp Timmerservice aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Terry van Erp Timmerservice;
alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Terry van Erp Timmerservice op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Terry van Erp Timmerservice;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Terry van Erp Timmerservice ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

artikel 12

Garantie
Terry van Erp Timmerservice verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Terry van Erp Timmerservice verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.

Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:
indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens Terry van Erp Timmerservice zijn verricht;
indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
indien de wederpartij de zaken heeft verwaarloosd;
indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

artikel 13

Reclames
Eventuele klachten omtrent een door de Terry van Erp Timmerservice geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan Terry van Erp Timmerservice schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering per e-mail of fax te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Terry van Erp Timmerservice geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij. Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door Terry van Erp Timmerservice wordt gehonoreerd, zal de Terry van Erp Timmerservice tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van Terry van Erp Timmerservice enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens Terry van Erp Timmerservice op te schorten.

artikel 14

Retourzending
Terry van Erp Timmerservice aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Terry van Erp Timmerservice op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Terry van Erp Timmerservice deze zaken aan de wederpartij afleverde.

artikel 15

Ontbinding/beëindiging
De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn:
indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
indien Terry van Erp Timmerservice goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

indien de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

indien de wederpartij overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

bij overlijden van de wederpartij, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de wederpartij is Terry van Erp Timmerservice gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of, door de wederpartij aan Terry van Erp Timmerservice verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door Terry van Erp Timmerservice dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de wederpartij is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de wederpartij en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 160,- per niet (volledig) betaalde factuur.

artikel 16

Geschillen/toepasselijk recht
Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst, alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Op alle tussen Terry van Erp Timmerservice en de wederpartij ontstane geschillen zullen, voor zover volgens dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply